Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

คณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนภักดีนรเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560. เวลาประมาณ09.00-16.00 น. น้องๆลูกเสือสามัญและยุวกาชาด โรงเรียนภักดีนรเศรษฐ หนองจอก ได้เดินทางไกลมาพักแรม ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก). ซึ่งให้การต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการพรไพบูลย์ ไชยเสนา. และรองฯศรีพจฌาย์ หันไชยเนาว์ พาชมห้องเรียนทุกวิชาช่าง. พรไพบูลย์ ไชยเสนา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก Sriphacha Hanchainao พรไพบูลย์ ไชยเสนา Pornpaiboon Chaisena